TEB. 15.Bölge Isparta Eczacı Odası

 


SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

          MADDE 1 – 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı birinci mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan “2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”nin (SUT) “Sağlık hizmeti sunucuları” başlıklı (2) numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

          a) SUT’un (2.1) numaralı maddesine aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

          “c) Serbest Eczaneler

          6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında serbest faaliyet gösteren ve birinci basamak sağlık kuruluşu olan eczaneleri.”

          b) SUT’un (2.4) numaralı maddesi aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

          “a) Optisyenlik müesseseleri,

          b) Tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri,

          c) Kaplıcalar.”

          MADDE 2 – SUT’un “Katılım payı” başlıklı (6) numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

          a) SUT’un (6.6.1) numaralı maddesinin (b) bendi aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

          “b) Diğer kişiler için ise; resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan muayenelerde reçete ile ilaç temini için başvurulan Kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından, özel sağlık kurumlarında yapılan muayenelerde bu kurumlar tarafından kişilerden,”

          b) SUT’un (6.6.1) numaralı maddesinin (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

          MADDE 3 – SUT’un (12.1.2) numaralı maddesinin dördüncü fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere “Özel sağlık kurumlarında yapılan günübirlik tedavilerde kullanılan ve tanıya dayalı işleme dahil olmayan ilaçların serbest eczanelerden temini esastır.” cümlesi eklenmiştir.

          MADDE 4 – SUT’un “12.2. Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı” başlıklı maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi metinden çıkarılmıştır.

          MADDE 5 – SUT’un “Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve sağlanma yöntemleri” başlıklı (24) numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

          a) SUT’un (24) numaralı maddesinin üçüncü fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere “Ayrıca Kurum, ilaç teminine ilişkin serbest eczaneler ile yapacağı sözleşmeye esas oluşturmak üzere 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 39 uncu maddesi (j) bendi kapsamında Türk Eczacıları Birliği ile protokol yapar.” cümlesi eklenmiştir.

          b) SUT’un (24.1.1.1) numaralı maddesine ikinci fıkra olarak aşağıdaki ibare eklenmiştir.

          “SUT’un (2.1) numaralı maddesi (c) bendinde tanımlanan sağlık kuruluşlarına (serbest eczanelere) bu madde kapsamında herhangi bir ödeme yapılmaz.”

          MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümleri 1/2/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

          MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

                                      --------- O ---------- O ----------

           

 

            YUKARIDA YAYINLANAN DEĞİŞİKLİK İLE, 2008 YILI SAĞLIK UYGULAMA TALİMATINDA DEĞİŞEN MADDELER

2.1. Sağlık kuruluşları

a) Birinci basamak resmi sağlık kuruluşu

Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezi ile Sağlık Bakanlığı ile aile hekimliği sözleşmesi yapmış aile hekimleri, 112 acil sağlık hizmeti birimi,  üniversitelerin medikososyal birimleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri.

b) Birinci basamak özel sağlık kuruluşu

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel poliklinikler, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluşları.

2.4. Sağlık hizmet sunumu bakımından basamaklandırılamayan diğer sağlık hizmet sunucuları;

a)      Eczaneler,

b)      Optisyenlik müesseseleri,

c)      Tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri,

ç)   Kaplıcalar.

 

                6.6.1. Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tahsili;

b)      Diğer kişiler için ise reçete ile ilaç temini için başvurulan Kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından kişilerden,

tahsil edilir.

ç) (Ek:RG-31/12/2008-27097  7. Mükerrer) MEDULA sisteminden kaynaklanan arıza nedeniyle hasta takip numarası alınamadığı süre zarfında SUT’un (3.3) numaralı maddesinin (ç) bendi doğrultusunda Kurumla sözleşmeli özel sağlık kurumlarınca kabul edilen müracaatlarda, muayene katılım payı tahsil edilmesi gerekenler için muayenenin yapıldığı sağlık kurumlarınca kişilerden,

12.1.2. Yatarak tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi

(1) Yatarak tedavilerde hastanede kullanılacak ilaçların hastane tarafından temini zorunludur.

(2) Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumlarınca temin edilemeyerek “ECZANEMİZDE YOKTUR, YATAN HASTA” kaşesi basılıp başhekimlik onayı ile reçete düzenlenerek hastaya aldırılması durumunda; reçetede yer alan ilaç bedelleri SUT hükümleri doğrultusunda beş günlük dozu (Ancak, sağlık kurumlarında uzun süre yatarak tedavi gören tüberküloz hastalarına, kullanım dozu belgelenmek kaydıyla l (bir) aylık miktarda tüberküloz ilaçları yazılabilir.) aşmamak kaydıyla karşılanır ve ödenen tutar ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir. Mahsup edilen ilacın/ilaçların sağlık kurumunca ihale yöntemi ile temin edilemediğinin başhekimlik onayı ile belgelendirilmesi halinde mahsup edilen tutar sağlık kurumuna iade edilir. Tedavinin devam ettiği durumlarda “doz” bitiminde yeniden reçete yazılması mümkündür.

(3) Yatarak tedavilerde kullanılan ilaçlar için, 12.2 nci maddede belirtilen 4 kalem ilaç sınırlaması dikkate alınmaz.

(4) Ancak, günübirlik tedavilerde kullanılan ilaçların hastanelerce temini zorunlu olmayıp; hekim tarafından reçetede günübirlik tedavi kapsamında olduğunun belirtilmesi kaydıyla ilaçlar sözleşmeli eczanelerden temin edilebilecektir.

(5) Taburcu olan hastalara reçetelendirilecek ilaçlar, ayaktan tedavi kapsamında değerlendirilir.

12.2. Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı

(3) Antiinflamatuar ve antiromatizmal grubu ilaçların solid-oral formlarında büyük ambalaj kapsamına giren ilaçlar, ayaktan tedavide tek uzman hekim tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak reçete edildiklerinde, en küçük ambalajlı formları ise rapor aranmaksızın reçete edildiklerinde bedelleri ödenir. Bunların dışında kalan ilaçlarda da ayaktan tedavide küçük ambalaj verilmesi esas olup, aynı dozda birden fazla formu olan ilaçların 4 haftalık tedavi dozunu geçen ambalaj formları için sağlık raporu düzenlenmesi zorunludur.

24.  Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve sağlanma yöntemleri

(3) Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, Kurumla sağlık hizmeti sunucuları arasında sağlık hizmeti satın alımı sözleşmeleri yapılması veya acil hallerde kişilerin sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından satın aldıkları sağlık hizmetleri giderlerininin kişilere ödenmesi suretiyle karşılanır.

24.1.1.1.          Birinci basamak sağlık kuruluşlarına ödeme

Birinci basamak sağlık kuruluşlarındaki ayaktan tedavilerde, her başvuru için 11 YTL ödeme yapılır. Hastanın diğer bir sağlık kurumuna sevk edilmesi halinde ise sadece 5 YTL ödeme yapılır.

***

 

Özet:

Eczaneler de birinci basamak sağlık kuruluşu olarak hizmet verecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, 1 Şubattan itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarını düzenleyen maddeye eklenen bentle, "serbest eczaneler" de birinci basamak sağlık kuruluşu sayıldı.

Özel hastanelerdeki ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tahsili, artık serbest eczaneler yerine bu hastanelerce yapılacak.

Özel sağlık kurumlarında yapılan günübirlik tedavilerde kullanılan ve tanıya dayalı işleme dahil olmayan ilaçlar da bundan böyle hastane yerine serbest eczanelerden temin edilecek.

SUT'ta yapılan bir başka değişiklikle, ayaktan tedavide kullanım süresi 4 haftayı geçen ambalaj formlarındaki ilaçlar için sağlık raporu düzenlenmesi zorunluluğu da kaldırıldı.

Tebliğe, SGK'nın ilaç temininde serbest eczaneler ile yapacağı sözleşmeye esas oluşturmak üzere Türk Eczacılar Birliği ile protokol yapacağı cümlesi eklendi.

 


RESMİ GAZETE